۱۳ گام دولت مردمی سیزدهم در نظام استاندارد


تهران- ایرنا- دولت مردمی سیزدهم در اوج تحریم های ظالمانه اقتصادی، سکان مدیریت کشور را به عهده گرفت؛ وضعیتی که باعث شد توجه به مسائلی مانند رونق تولید و توجه به مساله صادرات از همان روزهای نخست مورد توجه دولت قرار گیرد؛ با این حال از زمان روی کار آمدن دولت مردمی ۱۳ گام اساسی در نظام استاندارد برداشته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163724/%DB%B1%DB%B3-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی