۱۰ جایگاه گاز کرمان غیراستاندارد است


کرمان – ایرنا – مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان ضمن ارائه آمار مربوط به خروجی نظارت‌ها بر جایگاه‌های عرضه گاز سی.ان.جی و غیرفعال شدن برخی از آنها می‌گوید که ۱۰ جایگاه فعال در سطح استان غیراستاندارد هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967181/%DB%B1%DB%B0-%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی