گزارش وزیر صمت به مردم: دولت سیزدهم چگونه صنعت بحران‌زده خودرو را نجات داد


تهران – ایرنا – سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت، در گزارشی کارشناسی به مردم ایران، وضعیت صنعت خودروسازی در پایان دولت قبل (آنچه تحویل گرفت) و اقدامات دولت سیزدهم برای نجات صنعت بحران‌زده خودرو را تشریح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090544/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی