گزارش وزارت صمت به رئیس‌جمهوری درباره واگذاری خودرو خارج از ضوابط به برخی دستگاه‌ها


تهران – ایرنا – وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برخی دستگاه‌ها برخلاف ضوابط تعیین‌ شده خودرو دریافت کرده‌اند و وزارت صمت به محض کشف تخلف، طی گزارشی موارد را به رئیس‌جمهوری ارائه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000695/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%A7%D8%B2-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی