گردش مالی لاستیک بارز کردستان در بانک های استان به ۳۰ درصد افزایش یافت


سنندج-ایرنا- مدیرعامل شرکت لاستیک بارز کردستان گفت: میزان گردش مالی این شرکت در بانک های استان از پنج درصد در سال گذشته به ۳۰ درصد در سال جاری رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85156284/%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی