کمیته‌ میزان تخصیص آب انتقالی از دریا برای مصارف شهری و صنعتی تشکیل می‌شود


تهران- ایرنا-سیزدهمین جلسه انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان به فلات مرکزی تشکیل و مقرر شد کمیته ای با عضویت وزارتخانه‌های نیرو و صمت جهت مشخص‌کردن میزان تخصیص آب مورد نیاز شرب و صنایع موجود از هر خط و تعیین قیمت بهینه آب انتقالی از دریا تشکیل شود و گزارش تصمیمات خود را ارائه کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85036806/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی