کارخانه فروکروم جغتای خراسان رضوی در تولید رکورد زد


سبزوار- ایرنا- مدیر مجتمع فروکروم جغتای گفت: ظرفیت تولید فروکروم در این شهرستان خراسان رضوی پارسال به ۲۹ هزار تن افزایش یافت که این میزان یک رکورد در تولید این ماده محسوب می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85080804/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%BA%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی