چهار تغییر عمده در صدور کارت بازرگانی از رتبه بندی تجار تا کاهش سن


تهران – ایرنا – سخنگوی دولت با اعلام بخشی از اصلاحات صورت گرفته در آیین نامه صدور و تمدید کارت های بازرگانی گفت: از این پس کارت‌های بازرگانی بر اساس عملکرد تجار رتبه بندی و سقف ارزشی برای آن تعیین می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85058100/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D9%85%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی