پست ۶۳ کیلوواتی به کمک شهرک های صنعتی رباط کریم می آید


رباط کریم – ایرنا – فرماندار رباط کریم گفت: در شهرک های صنعتی شهرستان با کمبود برق مواجه هستیم به همین منظور برای تامین آن پست برق ۶۳ کیلوواتی ساخته می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85113103/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%DB%B6%DB%B3-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی