پروژه ایجاد واحد گندله سازی بیجار ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد


سنندج-ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: پروژه ایجاد واحد گندله سازی در شهرستان بیجار هم اکنون دارای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179517/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی