پرهیز از رقابت با بخش خصوصی و حرکت به سمت حکمرانی صنعتی


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برخی مجموعه‌ها با بخش خصوصی رقابت می‌کنند، گفت: همه مجموعه‌های ذی‌ربط باید به جای تصدگری در بخش صنعت، به‌دنبال حکمرانی صنعتی باشند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170455/%D9%BE%D8%B1%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی