وزارت صمت به‌تنهایی درباره واردات خودرو  تصمیم‌گیری نمی‌کند

البته راهکار افزایش کیفیت خودروها فقط با ابزار واردات نیست. برای افزایش کیفیت خودرو وزارت صمت برنامه بلندمدتی دارد و نمی توان انتظار داشت خودروهایی که در داخل تولید می شوند و در بخشی از آنها کیفیت محصولات پایین است در مدت کوتاهی کیفیت افزایش پیدا کند.

در این جوابیه آمده است: موضوع واردات خودرو مساله ای نیست که وزارت صمت بخواهد به تنهایی درباره آن تصمیم‌گیری کند. نظر نمایندگان مجلس نیز در خصوص واردات که باید متناسب با نیاز مردم انجام شود درست است، براین اساس باید میزان تولید داخل اندازه گیری شود و میزان کمبود عرضه متناسب با تقاضا نیز شناسایی شود، همچنین باید فاصله بین تقاضا و عرضه در بازار داخل با استفاده از واردات انجام شود.

به گزارش ایرنا، مرکز ارتباطات وزارت صمت پیرو خبر منتشر شده در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «صمت زیر فشار قدرت‌های پشت پرده» جوابیه‌ای منتشر کرد.

هم اکنون قیمت خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی پایین است، بنابراین اگر شرایطی ایجاد شود که خودرو وارد شود این موضوع منجر به افزایش قیمت خودروی داخلی توسط تولیدکننده می شود، در این صورت به تولید هم کمک خواهد شد.

قسمتی از کیفیت محصولات داخلی به پلتفرم آنها مربوط می‌شود، زیرا این پلتفرم‌ها قدیمی هستند و در حال حاضر در خودروسازی‌ها پلتفرم های جدیدتری وجود دارد که برنامه وزارت صمت افزایش تولید بر روی این پلتفرم ها است و همچنین توسعه پلتفرم های جدید در صنعت خودرو و دست یافتن به پلتفرم های جدید با کیفیت بالا نیازمند زمان است و این مهم در وزارتخانه در حال انجام است.

قابل ذکر است که چگونگی تامین ارز مورد نیاز موضوعی نیست که وزارت صمت بتواند درباره آن تصمیم گیری کند که این مورد مربوط به وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی است. البته تولید کنندگان داخلی با واردات خودرو موافق هستند، زیرا در صورتی که عرضه در بازار به میزان کافی انجام شود واسطه‌گری نیز حذف خواهد شد و ارزش تولید داخل با این روند شناخته می شود و تولیدکنندگان داخلی می‌توانند متناسب با قیمت خودروهای وارداتی خودرو خود را به فروش برسانند.

همچنین برای افزایش کیفیت محصولات آزمون های کنترلی بیشتری به خط تولید اضافه خواهد شد. به عنوان مثال آزمون پیمایش و قابلیت اطمینان به صورت عمده در خودروسازی ها اجرا خواهد شد و اشکالات این محصولات شناسایی می شود که بنابراین به محصولات با کیفیت بهتر دست خواهیم یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84902210/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی