واردات ۳۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به برنامه یک میلیون متر حفاری


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون بیش از ۳۰ دستگاه حفاری اکتشافی برای دستیابی به برنامه سالیانه یک میلیون متر حفاری، وارد کشور شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84961107/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی