واردات خودرو با برندهای آمریکایی یا فاقد استاندارد کیفی ممنوع است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات هرگونه برند مگر موارد ممنوعه مانند برندهای آمریکایی یا برندهای فاقد استانداردهای کیفی داخل کشور، آزاد بوده و امکان واردات آنها وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040386/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی