واحدهای دارای تحقیق و توسعه از معافیت مالیات برخوردار می شوند


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت از وضع قانونی در مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از واحد هایی که دارای بخش تحقیق و توسعه هستند خبر داد و گفت: این واحدها می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999993/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی