نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی صمت چه گفتند؟


تهران – ایرنا – در جریان رسیدگی به طرح رأی اعتماد وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از نمایندگان موافق علی آبادی به بیان ویژگی ها، توانمندی ها و صلاحیت های وی و تأیید برنامه های وی پرداختند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85138744/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی