نشان جغرافیایی فرش‌دستباف اصفهان و کردستان ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- رئیس مرکز ملی فرش ایران از ثبت جهانی نشان جغرافیایی فرش‌دستباف مناطق اصفهان و کردستان خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85180568/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی