نخستین رویداد رفع چالش‌های فناورانه صنعت مس و امیدها برای ایجاد صنایع پایین‌دست


کرمان – ایرنا – رویداد ملی شناسایی و رفع چالش‌های فناورانه صنعت مس برای نخستین بار درحالی پس از ۴۰ روز به نقطه پایان خود رسید که امیدها را برای پیوند حوزه دانش بنیان ها با این صنعت مهم و توسعه زنجیره های تکمیلی صنایع پایین دست تازه کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969914/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی