نبود همگرایی بین اقتصاددانان و طراحان سیاست صنعتی کشور چالش‌زاست

به گفته تشکینی، مفاهیم حوزه سیاست صنعتی فقط جنبه انتزاعی ندارند و در عمل هم پیاده کردن آنها، توام با چالش‌هایی است.

وی همچنین لازمه اظهارنظر کارشناسی و دقیق درباره صنایع کشور را ارتباط نزدیک و مستمر با حوزه صنعت دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم از اهمیت دانش نظری کم کنیم، اما اظهار نظر کارشناسی و طراحی نظریه توسعه صنعتی، به‌طور صرف کار علمی نیست و مشارکت مراکزی که در کنار کار علمی، مستقیم با صنایع کشور در تماس و ارتباط هستند را می‌طلبد.

وی اظهار داشت: به عنوان مثال «تخریب خلاق» هر چند در دل خود نوآوری و جذابیت دارد اما به‌طور قطع مقاومت‌هایی را هم در پی دارد که باید به پیامدهای آن توجه شود.

تشکینی خاطرنشان‌کرد: امروز در این نشست تعریف جامعی از سیاست صنعتی به مفهوم «بازطراحی حکمرانی صنعتی برای ایجاد سازگاری بیشتر با رقابت (رشد مبتنی بر نوآوری)» ارائه شد که در آن بر حکمرانی صنعتی تاکید شده و ارتباط مشخص خود با سیاست رقابتی را مشخص کرده است.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی ادامه‌داد: مفهوم سیاست صنعتی اکنون با موضوعاتی مثل حدود اختیارات دولت، بازطراحی حکمرانی بر مدار رشد توام با رقابت و نوآوری، کیفیت حمایت یا اصطلاحا «رانت‌های مولد» و تخریب خلاق در پیوند است و باید همه جوانب آن مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد.

وی، شناخت دقیق نسبت به تعریف، مفهوم، ابعاد و ابزارهای سیاست صنعتی را مهمترین مولفه کلیدی در تدوین سیاست صنعتی دانست و تدقیق در مفاهیم فکری و نظری سیاست صنعتی را پایه اصلی تدوین آن معرفی کرد.

این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد: مجموعه فعالیت‌های همکاران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در این زمینه، در نهایت به طراحی یک نظریه بومی برای توسعه صنعتی کشور منتهی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84887375/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B2%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایرنا از  موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، «احمد تشکینی» در پنجمین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی سیاست صنعتی با عنوان «مروری بر نظریه‌های نوین سیاست صنعتی»، اظهار داشت:‌ این مساله، گرایش و همگرایی در تدوین سیاست صنعتی را دشوار کرده و به‌تبع آن اجرا را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی