موضوع انتشار خبر نادرست واگذاری خودرو به نمایندگان را بررسی کنید


تهران– ایرنا– وزیر صمت با ارسال نامه‌ای از دادستان کل کشور خواست، به خبر نادرست واگذاری خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح وی که در رسانه‌ها منتشر شده، در اسرع وقت رسیدگی شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094208/%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی