مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریورماه تمدید شد

همچنین براساس مصوبه قبلی مهلت رفع تعهد ارزی صادرات سال‌های ۹۸ و ۹۹ تنها تا پایان مرداد ماه سال جاری امکان‌پذیر خواهد بود.

گفتنی است؛ مهلت‌های اعلامی به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود و از صادرکنندگان‌ تقاضا می‌شود جهت جلوگیری از مشکلات بعدی نسبت به رفع تعهد در زمان‌های اعلامی اقدام لازم را به عمل آورند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84843018/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D8%AFبه گزارش ایرنا از روابط عمومی کنفدراسیون صادرات ایران، براساس مصوبه ۸۳ کمیته اقدام ارزی، مهلت رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۰ صادرکنندگان تا آخر شهریورماه سال جاری تمدید شد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی