مهلت دولت به واحدهای غیرفعال برای بازگشت به تولید؛ نیروگاه خورشیدی بسازید


کرمان- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واحدهای غیرفعال و راکدی که به مرحله فسخ قرارداد رسیده اند، اگر به سمت احداث نیروگاه خورشیدی بروند، مجدد به آنها مهلت داده می‌شود تا نیروگاه خورشیدی خود را احداث کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85140051/%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی