معدن با وجود تحرک‌زایی بیشتر، سهم کمتری نسبت به نفت در اقتصاد دارد


تهران- ایرنا- سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بر اساس جدول داده- ستانده ۱۳۹۵ پیوند پسین بخش معدن ۱.۴۳ و بخش نفت ۱.۰۹ بوده است؛ یعنی با وجود تحرک‌زایی بالاتر، بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964151/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی