معاون رییس جمهور: التهاب بازار خودرو ناشی از انباشت تقاضا نسبت به تولید است


سمنان- ایرنا- معاون اقتصادی رییس جمهور با اشاره به بازار خودرو در کشور، گفت: بازار خودروی کشور در التهاب است و اکنون با تقاضای انباشته و تولید کم در برابر تفاضا مواجه هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130161/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی