مضررات بی‌ثباتی مدیریتی در بخش صنعت بیشتر از منافع تغییرات است

مدیرکل سابق مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از نقاط قوت وزیر صمت را استفاده از نظرات بخش خصوصی و تشکل‌ها در امور برنامه‌ریزی این وزارت دانست و گفت: اعتماد به بخش خصوصی و نظرخواهی از آنان در برنامه‌های راهبردی وزارت صمت مصداقی از تحقق گفتمان مردمی‌سازی دولت بوده و تداوم این مسیر مورد تاکید است.

به گزارش ایرنا، «سید محمد موسوی» در مجمع نخبگان ایران با اشاره به دستاوردهای وزارت صمت در یکسال گذشته گفت: یکی از الزامات موفقیت در اجرایی کردن برنامه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، ثبات مدیریتی است.

موسوی گفت: امید است، نمایندگان محترم مجلس، با توجه به شرایط خاص کشور، و نیز توفیقات ایشان و درنظر گرفتن موانع و کاستی‌هایی که ایشان با آن مواجه بوده، فرصت بیشتری به «فاطمی امین» بدهند تا بتواند برنامه‌ها و موضوعاتی که از ابتدای دولت شروع کرده را ادامه دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84928694/%D9%85%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AAعضو هیات امناء مجمع نخبگان ایران افزود: اگرچه انتظارات ما با توجه به توانایی‌ها و سوابق وی به عنوان فردی آشنا به بخش صنعت، فراتر بود؛ امیدوارم با تغییر اولویت برخی اقدامات اصلاحی و نیز استفاده مضاعف از ظرفیت‌های نخبگان در انتصابات، روند بهبود در وزارت صنعت شتاب بیشتری بگیرد.

وی افزود: استفاده از نیروهای جوان نخبه یکی از مطالبات جامعه علمی و نخبگانی از ایشان است که همواره مورد تأکید ما بوده و باید محقق شود.

موسوی گفت: بی‌ثباتی مدیریتی در چند سال گذشته لطمه‌ای جدی، علی‌الخصوص به بخش تولید وارد کرده، لذا از نگاه منافع ملی و توسعه‌ای، ثبات مدیریت در این شرایط، بسیار حائزاهمیت است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی