مصرف روزانه گاز در صنایع خوزستان به هشت میلیون مترمکعب کاهش یافت


اهواز – ایرنا – مدیر صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: مصرف روزانه گاز در صنایع استان از ۱۲.۵ میلیون متر مکعب در روز به حدود هشت میلیون متر مکعب کاهش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85008383/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%B4%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%DA%A9%D8%B9%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی