مراکز اسقاط باید ارزش لاشه خودرو فرسوده را به مالکان پرداخت کنند


تهران- ایرنا- مدیر اجرایی ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده گفت: مراکز اسقاط مکلفند ارزش لاشه خودرو فرسوده را به مالکان پرداخت کنند و مراکز متخلف از طرح جایگزینی حذف می‌شوند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157414/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی