لزوم نگاه به‌روز به بخش معدن در راستای توسعه کشور


تهران- ایرنا- رییس خانه معدن ایران گفت: معدن، ثروت و موهبتی است که خداوند در اختیار کشورمان قرار داده و باید بتوانیم با یک نگاه به‌روز به این بخش، در مسیر توسعه کشور حرکت کنیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117377/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی