لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار به مجلس ارسال شد


تهران- ایرنا- رئیس جمهور لایحه تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار را با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانون گذاری به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85021456/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی