قرارداد واگذاری زمین هزار کارخانه غیرفعال کرمان در مرحله ابطال قرار گرفت


کرمان – ایرنا – مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان گفت: یکهزار واحد صنعتی این استان زمین را دریافت کرده اند اما فعالیتی نداشته اند که واگذاری زمین همه این واحدها براساس پیگیری دولت و سازمان صنایع کوچک تا پایان سال جاری فسخ خواهد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153102/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی