قانون مناسبی برای حمایت از پیشران‌های اقتصادی در کشور وجود ندارد/ ضعف نبود برنامه ۵ ساله صنعتی

ادامه دارد….


منبع: https://www.irna.ir/news/84947206/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

وی گفت: باید در استراتژی‌های صنعتی‌مان تجدیدنظر کرده و زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی آن را نیز فراهم کنیم.

غزنوی ادامه‌داد: برنامه پنج ساله صنعتی در کشور وجود ندارد و حتی برنامه پنج‌ساله برای انتخاب صنایع مزیت‌دار نداریم؛ امروز در تدوین برنامه هفتم توسعه باید این مسائل را در نظر داشته باشیم.

وی بیان‌داشت: موضوع پیشران‌ها تاکنون کمتر در محافل اقتصادی و کلان کشور مطرح شده، اما امروز حاکمیت احساس نیاز کرده و همراه بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حمیدرضا غزنوی» امروز در نشست خبری افزود: مشکل تا آنجاست که حتی وقتی از پیشران‌های اقتصادی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صحبت می‌شود، بحث تازه‌ای برای نمایندگان است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی