فیلم| ۴۰ کانتینر پیاز فاسد در بندر شهید رجایی


بندرعباس – ایرنا – ۴۰ کانتینر حامل پیاز که ۱۷ فروردین‌ماه امسال از مبدا هند وارد کشور شده بود، در بندرشهید رجایی، فاسد شده است. این محموله مدت زیادی در بنادر هند معطل و یا در مسیر دریایی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85092359/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DB%B4%DB%B0-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی