فیلم| مردمانِ لبِ دریا دیگر دغدغه آب شیرین ندارند


بندرعباس – ایرنا – مجموعه آب شیرین کن ۹۰ میلیون متر مکعبی قرار است در چند فاز، آب مورد نیاز تمامی روستاها، شهرها و صنایع پارسیان در غرب هرمزگان را تامین کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047729/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی