فعالان عرصه تولید با تکیه بر توان داخلی کشور را به خودکفایی رساندند


ساری – ایرنا – استاندار مازندران با اشاره به دسیسه های دشمنان در بکارگیری تحریم های ظالمانه بر علیه صنعت و تولید کشورمان گفت که فعالان عرصه تولید با تکیه بر توان داخلی، موفقیت های چشمگیری را برای کشور به ارمغان آوردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85151425/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی