ضرورت ایجاد بازار کار برای شرکت های دانش‌بنیان/خبرگان به مردم معرفی شوند


تهران- ایرنا- رئیس نخستین جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی با بیان اینکه ضرورت دارد به دانشمندان اعتبار دهیم، گفت: حاکمیت می‌تواند با ایجاد بازار کار برای شرکت های دانش بنیان، جوانان را سمت بازار کار و توسعه فناوری، همچنین رفع مشکلات سوق دهد. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85034677/%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی