صد و بیست و ششمین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بین‌کارگاهی اصفهان افتتاح شد


اصفهان- ایرنا- یکصد و بیست و ششمین مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای بین‌کارگاهی استان اصفهان، روز یکشنبه در شرکت نسوز ایران، آغاز بکار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85178521/%D8%B5%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی