صدور مجوزهای معادن کرمان به خدمات‌دهی آنها در استان مشروط شد


کرمان – ایرنا – استاندار کرمان گفت: براساس مصوبه شورای معادن استان، صدور و تمدید مجوزهای لازم برای شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی در حوزه های مختلف از جمله آب باید به خدمات‌دهی به استان مشروط باشد و به همین شکل عمل می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081573/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی