شناسایی طرح های نوآورانه زیر چتر ایمینو/ ایمینو متولی برگزاری جشنواره «اینوماین» شد


تهران- ایرنا- دبیرخانه دائمی جشنواره ایده‌های ارزش آفرین معدن وصنایع معدنی (اینوماین) در طرح زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی (ایمینو) راه اندازی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85022635/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی