شرکت بهمن گزارش خلاف واقع به بورس داده است؟


تهران – ایرنا – روابط عمومی شرکت مونتاژکار بهمن در جوابیه‌ای که به ایرنا داده، گزارش رسمی هیات مدیره این شرکت به سازمان بورس را زیر سؤال برده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85179488/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی