سیاست‌گذاری خوزستان درتوسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی/کاهش بحران‌های کارگری در دولت سیزدهم


اهواز – ایرنا – رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خوزستان گفت: توسعه صنایع پایین‌دستی درحوزه فولاد و پتروشیمی از جمله سیاست‌های راهبردی مهم خوزستان است چون صنایع بزرگ زیادی در این دو حوزه وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130469/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی