سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است


تهران- ایرنا- مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران گفت سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی کشور کمتر از یک درصد است که بخش عمده آن نیز متعلق به صنایع دفاعی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975464/%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی