سامانه ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده راه اندازی شد


تهران- ایرنا- رئیس ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده از راه‌اندازی سامانه این ستاد خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85139114/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی