زمینه اشتغال افزون بر ۱۰ هزار نفر در بخش صنعت کردستان فراهم شد


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: زمینه اشتغال برای افزون بر ۱۰ هزار نفر سال گذشته در بخش صنعت، معدن و تجارت استان ایجاد شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85069791/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی