زمینه ارتباط و همراهی بزرگان کارآفرینی ایران با بانوان کارآفرین فراهم شود


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: باید زمینه ارتباط و همراهی بزرگان کارآفرینی ایران با بانوان کارآفرین اجتماعی فراهم شود که در این صورت زمینه‌ساز فعالیت بیشتر آنان و توسعه اجتماع خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037462/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی