رونق تولید و اشتغال پیش‌روی معادن کردستان


سنندج- ایرنا- صدور هفت مورد گواهی کشف مواد معدنی در کردستان طی سال جاری منجر به افزایش افزون‌ بر یک میلیون تن ذخیره معدنی در این استان شد و گام موثری در راستای رونق تولید و اشتغال در این بخش است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84958573/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی