روزآمد کردن استانداردها زیربنای تولید برای صادرات است


تهران- ایرنا- مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر اینکه استانداردهای تدوین شده در ایران باید به موازات تکنولوژی روز دنیا روزآمد شود، گفت: روزآمد کردن استانداردها یکی از راه‌های پُر کردن شکاف بین سطح تکنولوژی تولیدات جهانی و داخلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84914237/%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A2%D9%85%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی