رشد جهشی در الکترونیکی شدن تجارت / یک سال اخیر به اندازه ۱۰ سال گذشته


تهران – ایرنا – معاون وزیر صمت، از آمار ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی معاملات الکترونیکی دولت با مردم، از دی پارسال تا دی امسال خبر داد که معادل کل معاملات ۱۰ سال قبل از آن بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85025360/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی