رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن کشور به ۹.۵ درصد رسید


زنجان – ایرنا – معاون صنایع عمومی وزیر صنعت معدن و تجارت گفت: سال گذشته میزان رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن در کشور به ۹.۵ درصد رسید.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161874/%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%DB%B9-%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی