راهبردهای توسعه ای مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران بازنگری شد


تهران- ایرنا- سرپرست مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران اعلام‌کرد: راهبردهای توسعه ای مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در دوره جدید بازنگری شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85124452/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی