دولت سیزدهم رشد تورم نهاده‌های ساختمانی را یک‌سوم کاهش داد


تهران- ایرنا- یک نماینده مجلس ادعا کرد که وزیر صمت سابق در زمینه کنترل تورم مصالح ساختمانی ناموفق بوده، اما طبق گزارش مرکز آمار، تورم مصالح ساختمانی از ۸۸ درصد در تابستان ۱۴۰۰ به ۳۵ درصد در پاییز ۱۴۰۱ رسید که نشان می‌دهد ادعای این نماینده، چیزی جز جوسازی انتخاباتی نبوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85100296/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی